Kungälv

Från Utvecklingspartiets horisont är det viktigt att hela Kungälv med alla dess karaktärer tas till vara. När det gäller staden Kungälv så finns den grundläggande infrastrukturen redan färdig i form av vägar och VA, det gör att det är fördelaktigt inte minst ekonomiskt att förtäta staden och därmed kommer kommunens huvudsakliga befolkningsökning de närmaste åren att ske i Kungälv och Ytterby.

Det gäller dock att utvecklingen tar till vara vår historia och leder in i framtiden på ett bra sätt både för dom som bor i staden idag men också för all de människor som står i begrepp att flytta hit.

Staden skulle bli attraktivare och vackrare om stadsdelarna bands ihop och kom närmare varandra. Att förtäta Kungälvs stadskärna med er bostäder, handel och verksamheter, är ett viktigt verktyg för att binda samman stadsdelarna. Dessutom behöver gator, tvärstråk, torg och parker utvecklas med hög kvalitet och stadsmässighet. Redan 2011 föreslog Utvecklingspartiet att vi skulle anställa en stadsarkitekt och nu under valåret 2018 blir det äntligen verklighet.

Antalet invånare och utbudet av handel, verksamheter och service har stor betydelse för stadslivet. Målet är att fördubbla antalet invånare i stadskärnan med ca 2000 bostäder, vilket också ger förutsättningar för handel och verksamheter.

Byggprojektet Kongahälla och Resecentrum är de enskilt viktigaste projekten och kanske de två största utmaningarna. Detta gäller även flera aktuella planer inom programmet för Kungälvs stadskärna, som framför allt rymmer Liljedal och Klocktornet.

Resecentrum invigs i april 2018. Omvandlingen av centrala Kungälv handlar bland annat om boende- och besöksparkering, pendelparkering, störningar under byggtiden, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Innerstadshandeln påverkas och utmaningen att knyta samman Västra gatan/Strandgatan med Kongahälla köpcentrum är en av de viktigaste frågorna under nästa mandatperiod.

Utformningen av den nuvarande busstationen spelar en viktig roll för att kunna skapa ett ”stråk” mellan stadsdelarna. Det finns flera idéer i luften, bland annat en saluhall i kombination med bostäder och kontor, och arbetet med detta löper vidare med oförändrad kraft.