Välj en sida

Demokratiska värden

Demokrati och folkstyre går hand i hand, i Kungälv är vi ytterst tydliga i att dess medborgare är politikens uppdragsgivare. Vår organisation ska genomsyras av detta synsätt.

Kommunens beredningar ska utgöra grunden för allt framtida politiskt utvecklingsarbete i kommunen. Kommunstyrelsens roll begränsas till att genomföra kommunfullmäktiges beslut och sköta de uppgifter kommunallagen anger. Rollen är att styra, leda och följa upp förvaltningens arbete utifrån de ekonomiska och strategiska mål som kommunfullmäktige anger samt bereda ärenden för fullmäktige.

Alla politiska beslut som tas ska vara spårbara.

Det ska vara enkelt att ta del av politiska handlingar och protokoll på kungalv.se och verksamheternas resultat ska kommuniceras med medborgarna för att bidra till ökad insyn.

Utvecklingspartiet vill att Kungälvs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig kompetent arbetskraft. För att möjliggöra detta vill vi fokusera och effektivisera arbetet med personalresursplan, kompetensutveckling, friskvård, medinflytande och ledarskap. Det skall vara attraktivt att arbeta för Kungälvs kommun.

För att en demokrati ska fungera behövs en väl fungerande medborgardialog. Därför vill vi utveckla kommundelsstämmorna till att bli forum för en levande dialog mellan medborgare och politiker och komplettera detta med en utvecklad digital arena. I Kungälv kan du lätt hitta din politiker online.

Som lokalt parti föredrar vi praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst! Vi ser inte partiet som ett självändamål, utan ett grundläggande verktyg för en väl fungerande demokrati.

Vi vill arbeta för att minska kostnaderna för politiken i Kungälvs kommun. Politikerkostymen har vuxit och vi ser att det finns möjlighet att hålla nere dessa kostnader till förmån för områden där vi behöver skjuta till resurser.

Bildning och lärande

Både individ och samhälle gynnas av att man gör rätt från början. I vårt Kungälv ska alla barn bli sedda och vi ska ta tillvara kompetensen hos vår personal.

Barngrupperna i förskolan ska bestå av max 15 barn. Detta för att man ska kunna ge förutsättningar att möta varje barns behov. Även pedagogerna i förskolan ska ha en bra arbetsmiljö, ges tid och möjlighet att följa den lagstadgade läroplanen.

Utvecklingspartiets målsättning är att alla barn knäcker läskoden redan under första läsåret. Vi vill säkerställa att varje klass, redan från årskurs 1, skall ha tillgång till en speciallärare på minst halvtid utöver sin ordinarie klasslärare för att säkra att varje elev ges möjlighet att knäcka läskoden. Detta för att bli en van läsare med god läsförståelse som krävs i alla skolämnen.

Vi sätter elevhälsa i fokus och kommer arbeta aktivt med åtgärder för att motverka mobbning och utanförskap.

Vi vill stärka intresset för lärande och öka andelen elever som når kunskapsmålen med särskilt fokus på grundskolan. Varje elev behöver entusiasmeras och stimuleras för att behålla lusten för lärande. Som ett led i att synliggöra alla elever skall den genomsnittliga klasstorleken i grundskolan på sikt vara max 24 elever/klass.

Utveckla pedagogiken med hjälp av IT, exempelvis genom interaktiva klassrum och ökad datortäthet i skolan.

Såväl elevernas som skolpersonalens arbetsplats och arbetsmiljö skall ges de allra bästa förutsättningar för lärande. Lokalerna ska främja lärandet och vara rätt utformade för allas elevers olika förutsättningar och behov. Vid framtagande av investeringsplaner ska man alltid titta på möjligheten att bygga flexibelt utifrån de behov man har eller förväntas få. Tex: behövs skola och särskilt boende kan man samlokalisera dessa verksamheter i samma byggnad. Ändras förutsättningarna ska det vara lätt att ställa om till just det de verksamhetsbehov som krävs just då.

Vuxenutbildningen är en viktig del av det livslånga lärandet. Det finns många som vill både arbeta och vidareutbilda sig. Därför föreslår vi att det återinförs kvällskurser på vuxenutbildningen. Detta bör även gälla SFI, då alla i familjen måste få möjlighet att lära sig svenska för att kunna vidareutbilda sig och få ett arbete. Att vara självförsörjande stärker både individen och vår kommuns ekonomi.

 

Trygghet och stöd

Utvecklingspartiet värnar om medborgarens trygghet. I Kungälv ska det vara tryggt att födas, växa upp, leva, bo och åldras. Vi vill öka tryggheten på gator och torg så att ingen ska vara rädd för att vistas utomhus. En viktig del av kommunens förebyggande arbete tillsammans med andra aktörer (såsom polis, socialtjänst mfl.) måste tilldelas ännu mer resurser eftersom brottsligheten ökar stort.

I Kungälvs kommun ska vi ta hänsyn till hela familjesituationen då ett barn har en funktionsnedsättning. Om familjen så önskar, ska en samlad bedömning av familjen kunna komplettera den enskildes behov av hjälp inför beslut om insats. Man ska också aktivt bli erbjuden en individuell plan utifrån behov, om man tillhör LSS målgrupp.

Utvecklingspartiet vill att vi ska ha boenden i egen kommun för alla behov. Ingen Kungälvsbo skall behöva placeras i en annan kommun om inte särskilda skäl finns. Idag köper kommunen platser för att kunna tillgodose behov och lagkrav. Detta anser vi ska göras på hemmaplan, för medborgarens bästa, men även för de anhörigas skull.

Vi behöver även utforma korttidsplatser för rehabilitering av yngre personer. Detta finns inte i Kungälvs kommun idag. Det kan innebära att en yngre person blir placerad på en avdelning äldre personer.

Andelen yngre med demens ökar idag. Vi behöver också säkerställa att det finns boende för de som är under 65 år, där man lever och umgås med jämnåriga.

Utvecklingspartiet vill skapa ett ”All-aktivitetshus” för daglig verksamhet. Exempel på aktiviteter som kan ingå är musik, teater, ateljé för skapande verksamhet och slöjd. Ett hus med mycket olika verksamheter har bättre förutsättningar för både personal och deltagare. Här kan deltagarnas personliga önskemål om ett varierat utbud skapa dynamik och möjlighet att arbeta med flera olika typer av uppdrag. Här ska även finnas förutsättningar att arbeta i mindre grupper när det behovet finns.

På kvällstid kan detta hus nyttjas av olika föreningar tex FUB, Autism och Aspergerförbundet, pensionärsföreningar samt andra övriga föreningar i Kungälv.

Det ska också erbjudas en meningsfull sysselsättning för personerna som vill ha ett ”riktigt jobb” och inte bara förvaring. Känner man sig inte behövd eller  att man bidrar till ett meningsfullt arbete, ökar risken för psykisk ohälsa. Ett exempel är att man skapar samarbete mellan skola, äldreomsorg och daglig verksamhet för att därigenom skapa arbetstillfällen och mötesplatser. Kommunen måste möta deltagarna och deras anhöriga på ett bra sätt och ta tillvara på deras behov och kunskap så att det blir rätt för alla parter. Vi måste också säkerställa att vi ger vår personal i kommunen rätt kompetensutveckling!

Grupperna måste vara väl sammansatta och man måste ta hänsyn till alla  deltagarnas behov och förutsättningar.

Gymnasiesärskolan skall verka för att övergången till daglig verksamhet blir så trygg som möjligt. Vi i Utvecklingspartiet fick 2018-06-14 igenom vår motion (KS2017/1025-4) där elever på Individuella programmet på gymnasiesärskolan skall få göra flera olika praktikperioder under det fjärde året. Allt för att placeringen ska bli så bra som möjligt och övergången ska kännas trygg.

Utvecklingspartiet vill att kommunen ska ha bättre framförhållning för byggnation av särskilda boende och gruppbostäder. Ingen person ska behöva vänta längre än vad lagen säger! Vid nybyggnation bör man också ha ett samarbete och en dialog med de olika brukarorganisationerna.

Försörjningsstöd ska vara villkorat och en motprestation ska krävas. För att lyfta de personer som är i behov utav försörjningsstöd och långt ifrån arbetsmarknaden vill vi att samarbetet mellan olika aktörer ska förstärkas för att få ut så många som möjligt i ordinarie arbete. Detta för att minska både kostnaden för försörjningsstödet samt att minska psykisk ohälsa och att stärka individen.

Vi vill verka för att de medborgare som har hemtjänst inte ska behöva bli biståndsbedömda på det sätt som görs idag. Utvecklingspartiet vill att det ska finnas valfrihet att använda den tid man blir beviljad på det sätt som man själv vill och har behov av just för dagen. För att öka nöjdhet och livskvalité ska medborgarens egna behov alltid vara i fokus.

Utvecklingspartiet vill verka för att man i ett tidigt skede planerar för ett nytt äldreboende samt att man skapar förutsättningar för ett Trygghetsboende som alla har råd att bo i då centrala Kungälv växer!

Gymnasiesärskolan behöver få tillgång till bättre daglig verksamhet i form av praktik så att övergången blir trygg. Verksamheten behöver inte alltid vara förlagd dagtid och att använda gemensamma resurser skapar värde för flera medborgare. Ett exempel är att man skapar samarbete mellan skola, äldreomsorg och daglig verksamhet för att där-igenom skapa arbetstillfällen och mötesplatser.

Utvecklingspartiet vill höja habiliteringsersättningen (”flitpengen”) till minst det dubbla och arbeta för att det ska finnas riktiga arbetsuppgifter, inte påhittade där man inte känner sig nyttig. Känner man sig inte behövd och att man bidrar till ett meningsfullt arbete så ökar risken för psykisk ohälsa. Detta kräver stora resurser i form av pengar men framför allt är det förödande för den som drabbas och de personer som finns runt omkring.

 

Näringsliv och arbete

En attraktiv kommun kräver ett aktivt näringsliv. Kungälv ska vara det självklara valet vid nyetableringar, omlokaliseringar och expansion av befintliga företag. I Kungälv säger vi ja, inte nej!

I Kungälv ska ungdomar få riktiga arbeten tack vare ett väl utvecklat samarbete mellan kommunens näringslivsbolag Bokab, dess företagarorganisationer och kommunens utbildningsväsende.

Utökat stöd för etableringar, nyföretagande och befintliga företagsorganisationer.
Utvecklingspartiet vill satsa på att skapa effektiva näringslivsbolag liknande ”Tillväxt Lidköping” där kommunen samäger bolaget ihop med näringslivet. Målet är att förbättra företagsklimatet och tillväxten i Kungälv samt marknadsföra kommunen som etableringsort. Näringslivsbolag ska drivas och styras av kompetenta företagare och kommunen ska endast verka som möjliggörare!

Det kommunala bolaget Bokab ska till 2020 utvecklas till att vara kommunens samlade resurs när det gäller näringslivsfrågor.

Målsättningen är att senast 2025 ska Kungälvs kommun vara rankad bland de tio främsta kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.

Kultur och fritid

Tillgodose behov av kultur och berikande fritid. Kultur- och fritidsverksamhet är samhällets livslunga, dess ständigt blommande trädgård. Som sådan måste den också skötas genom att ständigt vattnas och berikas.

I Kungälv är vi stolta över vårt historiska arv, vår framgångsrika idrottsverksamhet och vår kulturella särart. Människor behöver konst och kultur för att trivas. Stöd till föreningar som bedriver verksamhet inom såväl kultur som fritidsområdet ska senast 2022 vara jämställt mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. Detta innebär att föreningsstödet skall utökas och årligen uppräknas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Kunskap och intresse för Kungälvs historia och utveckling ska särskilt uppmärksammas.

Utvecklingspartiet vill skapa ett Historiecenter på Fästningsholmen och konstutställningar på Kvarnen. Detta bör drivas av andra krafter än kommunen men vi vill skapa förutsättningar för detta genom att hitta ett långsiktigt samarbete med Statens Fastighetsverk, Västra Götalandsregionen och externa intressenter.

En byggnation/projektering av en större multisporthall avsedd för såväl bredd- som elitidrott, skall genomföras. Samverkan kring denna fråga ska ske med intresserade aktörer i Kungälv med omnejd.

Vi vill arbeta för ett utökat samarbete med föreningsliv och näringsliv i form av prao, idrott och kultur.