Ytterby

Utvecklingspartiet ser en stor potential i Ytterby. Ett stationssamhälle med Bohusbanan och 17 minuters restid till Göteborg. Ett samhälle som ligger centralt men lantligt och nära kusten och Marstrand. Helt enkelt en attraktiv boendeplats.

Ytterby växer och flera detaljplaner är antagna, markarbeten och byggen är igång eller väntas starta på olika platser inom den närmaste framtiden. En fördjupad översiktsplan för Ytterby är under arbete och syftar till att kunna säkerställa framtida service i form av skolor, förskolor, äldreboende och LSS boenden för att möta den befolkningstillväxt som kommer ske framgent.

Det är området som geografiskt avgränsas mot Rollsbo industriområde i norr och Nordre älv i öst och väster som är mest aktuellt. Anledningen till att Ytterby är föremål för en fördjupad översiktsplan är att det ligger i ett så kallat prioriterat regionalt huvudstråk med goda förutsättningar för olika former av bebyggelseutveckling samt för utbyggd kollektivtrafik och miljövänliga transportsätt som gång och cykling. På sikt är målet att förtäta och binda samman de olika delarna av stationssamhället. I anslutning till Rollsbo verksamhetsområde, inom detaljplanen Kastellegården 1:22, planeras det för en multiarena. Planförslaget för multiarenan är under samråd och detaljplanen, som har en viss flexibilitet, är tänkt att skapa förutsättningar för fler användningsområden än enbart idrott.

 

För övrigt är det främst fokus på bostadsbyggande, både inom Ytterby samhälle, Nordtag och Vena. Här är planen att bilda ett större bostadsområde med skola och förskola. Vi vill skapa byggrätter för cirka 350 bostäder i olika former, ett boende med särskilt stöd och en förskola med sex avdelningar. På andra sidan Torsbyvägen är detaljplanen för Tega antagen. Den bebyggelse som planeras där består av friliggande villor och flerbostadshus med 10 lägenheter för boende med särskilda behov.

När det gäller KRS, Kongahälla Rid Sällskap, så vill Utvecklingspartiet att KRS skall kunna erbjudas alternativ placering av sin verksamhet då kommun har ett behov av att använda nuvarande arrendeområde till framtida byggnation. Tyvärr medger inte regelverket att vi kan sälja eller köpa mark till annat än marknadsvärde och vi kan heller inte bryta mot likställighetsprincipen eller ge KRS andra fördelar än det vi ger alla föreningar i kommunen. Detta gör att situationen just nu är lite kärv men vi jobbar intensivt för att titta på möjliga lösningar.