Marstrand / Instön / Tjuvkil

Västkustens pärla

Utvecklingspartiet ser Marstrand som kommunens klart lysande stjärna, en klenod att både bevara men också utveckla. Fler människor skall få möjligheten att besöka Marstrand men det skall också vara möjligt att bo permanent i Marstrand. För att ytterligare bostadsbyggnation skall kunna ske måste genomfart Tjuvkil byggas men vi måste också se till att få ut tryckavlopp och Vatten till Marstrand. Det beräknas ta 4-6 år innan det är på plats och det gäller nu att se till att infrastrukturen byggs ut under nästa mandatperiod samt att vi storsatsar på att utveckla destination Marstrand i samverkan med alla lokala föreningar i Marstrand.

 Vi har genomfört mycket under det senaste året! I Hareslätt har det vuxit fram ett helt bostadsområde med ca 100 bostäder. Paradisparken är återställd i samråd med grannar och övriga intressenter. Marstrands förskola börjar närma sig sin maxkapacitet men när det kommer till F-6 klasserna så finns det utrymme för fler elever, Hålta skola har en något högre belastning. Skolorna arbetar tillsammans i ett flerårigt projekt för att förbättra verksamheterna.

För att nyttja Hedvigsholmen och dess förutsättningar på ett bra sätt och förbereda för framtiden så vill vi bygga mer ramp inför satsningen på Internationell seglararena. Vi vill ha en ponton och ny brygga för ca 70 platser vid fiskehamnen. Badplatserna behöver ytterligare förbättras vad gäller tillgänglighet och attraktivitet. För att skydda och bevara naturlivet så har det tagits beslut om naturreservat Koön samt planeras kommande reservat i Marstrands skärgård. Vi vill skapa fler vandringsleder och hög tillgänglighet för alla medborgares möjlighet att ta del av och njuta i vår fantastiska havsnära miljö samtidigt som vi skapar utrymme för bostadsbyggnation!

På Sörgården har man börjat se över måltidsservicen på helgerna för att ge brukarna fler rätter att välja mellan. Frågan om ett nytt äldreboende på Koön ligger i planeringen men något längre fram i tiden.

Turisthotellet (Oscars) kommer rivas och ersättas med en byggnad i samma stil som den gamla. Planen ska antas i mars 2018 och de arkeologiska utgrävningarna påbörjas sommaren 2018. Projektet ska innehålla ca 23 bostadsrätter och i bottenvåningen planeras en offentlig lokal. Mer information kan du hitta på www.oscars.se

Havshotellet har påbörjat sin utbyggnation mot ca 50 ytterligare hotellrum, restaurant och mer konferenslokaler. Utbyggnaden sker mot Södra Strandgatan i norr och väster om hotellet planeras för ett gångstråk. Bygget planeras stå färdigt hösten 2018.

 Det är framför allt i Tjuvkil som de största förändringarna kommer att ske under de närmaste åren. Arbetet med detaljplaneringen för Instön och Koön ligger relativt långt fram i tiden och förutsätter att väg 168 byggs ut och läggs om i området vid Tjuvkil.

 I samband med omvandlingen av Tjuvkils tätort pågår även utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp, som påverkar flera områden inom det så kallade VA-kustzon. Den mest omfattande detaljplanen är Tjuvkil 1:7 som berör hela Matskärsområdet. Målet är att bygga bostäder i form av traditionella småhusområden som ska smälta in i områdets karaktär som kustzon. En ny förskola ska stå klar senast 2021.