Kärna

Utvecklingspartiet ser Kärnahalvön som en plats där du som enskild skall kunna få bygga om, bygga till och bygga nytt när det gäller din fastighet och ditt egna hem. Kungälvs kommun satsar hårt på att bygga ut VA i kustområdena och då inte alla människor vill bo centralt så skall vi kunna erbjuda möjligheter att kunna bosätta sig lantligt och det skall vara lätt att få bygglov och det även kustnära. Fler människor kräver dock ett antal kommunala investeringar inte minst vad gäller skolor.

Den kommunala grundskolan och förskolan i Kärna är just nu hårt belastade och antalet barn i förskoleålder överstiger prognosen. Detta gör att det sedan flera år tillbaka bedrivs förskoleverksamhet inne på skolområdet. Samtidigt har skolan också vuxit med hundratalet elever och har verksamhet i moduler. En så kraftig ökning av både skola och förskola gör att måltidsfunktionen för närvarande är underdimensionerad. Detta tänker vi ordna under nästa mandatperiod.

 

Nu när konstgräsplanen i Kärna ligger på plats så öppnar sig nämligen möjligheten att använda grönytan med de gamla fotbollsplanerna. Här ser vi en öppning för en flexibel förskola och även möjlighet att avlasta grundskolan. Som en följd av detta väntas delar av modulerna inne på skolområdet att kunna avvecklas och skolgårdsytan ökas. Arbete med detaljplan planeras gå igång under 2018.

Förprojektering av en utökad måltidsfunktion pågår just nu för att bättre kunna möta nuvarande elevantal och även en ökning. Arbete på plats planerar att startas våren 2018 och avslutas en bit in på hösten 2018 ev. vintern 2019.

Sydväst om Kärna serviceort finns en detaljplan för Glöskär, det övergripande syftet med planen är att skapa förutsättningar för ökad bebyggelse i takt med att det kommunala VA-nätet byggs ut.

Västerut i Vedhall har planen för att utveckla hamnen och att bygga ett mindre antal bostäder vunnit laga kraft. Utöver detta är det främst i anslutning till tätorten och strax utanför i Lefstad som planer är aktuella.