Diseröd / Romelanda / Kareby

Några viktiga delar i detaljplanen är utbyggnad av Diserödsskolan, bygga bostäder i/vid Disekulla samt skapa möjlighet för cirka 220 bostäder i form av en- och flerfamiljshus i Tyfter, strax norr om Romelanda kyrka och även planlägga för befintlig bebyggelse och förtätning av området Håffrekullen.

Den kortsiktiga befolkningsutvecklingen i Diseröd är stabil med enstaka stora barnkullar som utmanar. Rivning av Svalan/Ekorren för exploatering var från början tänkt gå hand i hand med färdigställande av ny förskola men ett visst glapp i tidplanen har inneburit behov av moduler.

På kort sikt kommer skolan att avlastas när ny förskola står klar för inflyttning under våren 2019. I denna finns överkapacitet och utrymme för viss skolverksamhet. Då kommer en del av modulerna att kunna plockas bort. Startad exploatering väntas medföra befolkningsökning, inledningsvis framförallt i förskoleålder men efter hand även mot skola.

På lite längre sikt planeras därför investeringar att göras i skola, måltidsverksamhet och skolgård för att öka kapaciteten och börja möta det förväntat ökade behovet. En större utbyggnation av Diseröds skola (inklusive allaktivitetshus) kopplas till realisering av ny detaljplan i Tyfter och den långsiktiga planen är att med ny skolbyggnad, ny byggnad för måltidsverksamhet och satsning på skolgårdsytor binda ihop nuvarande skolområde och nytt centrum.

De samlade detaljplanerna för Diseröd aktualiserar behovet av vägsäkerhet och utökad kollektivtrafik. När det gäller säkerhet arbetar vi för sänkt hastighet på vissa sträckor, lokalgator, ombyggnation Prästvägen/Diserödsvägen mm. Information kring kollektivtrafiken respektive Återvinningscentral kan du läsa om under fliken ”Kollektivtrafik” samt ”Miljö/Renhållning”.

Byggandet av Kungälvs vattenverk i Dösebacka är i full gång och beräknas vara klart 2019 och utbyggnaden av VA mellan Dösebacka och Diseröd är uppstartad.

Kareby

Det finns ett planförslag för Rishammar 1:2 och 2:2 som varit utställt för granskning och syftar till att skapa förutsättningar för 170 – 190 bostäder i form av radhus, parhus och friliggande enbostadshus. Planen för att bygga bostäder i Lundby (mellan Kareby och Kode) fortskrider som beräknat. Detaljplanen för Arntorp syftar till att skapa ett sammanhängande område för kontorsverksamhet, hantverk och mindre industriverksamhet.

Att binda ihop serviceorterna med centralorten med hjälp av gång-och cykelbanor är en viktig ambition från vår sida. Frågan om GC-banan mot Ingetorpssjön (Kareby-Kode) ligger hos Trafikverket