Rambudget och Riktlinjer

2019-2022

Anteckning till protokollet ärende 29/KS 23 maj 2018

Trivsamma boende- och fritidsmiljöer inbjuder till ökad inflyttning. Med ökad inflyttning växer våra skatteintäkter, vilket i sin tur skapar ännu bättre resurser för god kommunal service. Det betyder skolor av högsta klass där alla barn ”knäcker läskoden” redan i årskurs ett. God kommunal service innebär också utbyggd social omsorg där alla människor oavsett sina funktionsvarianter eller ålder får sina behov tillgodosedda.

Detta är grunden för vår attraktiva kommun. 

En kommun som kan erbjuda bostäder både centralt, kustnära och på landsbygden.

Vi är helt enkelt ett parti för alla människor i hela Kungälv!

 

Rambudget och riktlinjer!

Kungälvs kommun 2019 – 2022                                                                     

Sammanfattning: Utvecklingspartiets rambudget 2019-2022

I Utvecklingspartiet tänker vi lokalt och agerar lokalt. Det betyder inte att vi bortser från omvärlden och inte tar in influenser utifrån men det betyder att Utvecklingspartiet är ditt lokala parti utan bindningar till höger eller vänster.

Det betyder också att vi fokuserar på lokala sakfrågor istället för politiska ideologier. Det innebär att vi är ett parti där alla Kungälvs invånare kan samlas, oavsett hur man som enskild person röstar i region- och riksdagsval. Vi är förmodligen det bästa val man kan göra för kommunens framtida utveckling.

Vi ställde upp som eget parti vid kommunalvalet 2010 och fick direkt ett förtroende av väljarna vilket resulterade i att vi blev Kungälvs fjärde största parti. Vid kommunalvalet 2014 hade vi lyckats göra så stort avtryck i politiken att vi fick förnyat och förstärkt förtroende från väljarkåren.

Sedan 2014 är vi Kungälvs tredje största parti!

För Utvecklingspartiet betyder det att vi haft möjlighet att på allvar kunna påverka i vår kommun. Under den senaste mandatperioden har vi haft ordförandeposten i Samhällsbyggnadsutskottet, samt under 2018 även haft uppdraget som Kommunstyrelsens vice ordförande. Vi har också representanter i samtliga beredningar och nämnder samt i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Sista året i en mandatperiod lägger man alltid en rambudget samt direktiv till förvaltningen om att arbeta fram nästa års budget vilket är det första året i nästa mandatperiod. Då man samverkar i en majoritet så måste man kompromissa och det gäller alla partier som inte uppträder enskilt. Utvecklingspartiet har denna mandatperiod kompromissat och vunnit inflytande i vissa frågor men också fått ge sig i vissa andra frågor.

Denna anteckning till majoritetens sista budget innevarande mandatperiod visar hur Utvecklingspartiets egna prioriteringar är för framtiden, d.v.s. hade vi haft egen majoritet i kommunfullmäktige så hade detta varit vår politiska inriktning. Man kan sålunda se detta dokument som en förhandsutgåva av vad utvecklingspartiet kan komma att lägga på bordet i eftervalsförhandlingarna i höst.

Det finns så mycket man vill göra och det finns oerhört många behov att mätta, tyvärr räcker inte resurser i form av vare sig personal eller ekonomi till alla behov och viljor. Politik är att välja och prioritera och det enda man kan vara säker på är att om man inte har egen majoritet så kommer man bli tvungen att kompromissa och det gäller samtliga partier som vill ingå i en majoritet.

Innevarande period har vi samarbetat med liberalerna, miljöpartiet, socialdemokraterna och vänstern. Det är en samverkan som givit utvecklingspartiet mycket stort inflytande över bostadsbyggnationen och därmed samhällsutvecklingen i kommunen vilket givit ett mycket gott resultat. Partiet har också tillsammans med liberaler och miljöpartister varit en garant för att inga skattehöjningar har skett, vilket såväl socialdemokraterna som vänstern vid upprepade tillfällen framfört att de ville gjort i våra interna budgetförhandlingar. Vi har lyckats stävja detta otyg.

Vi hade önskat att vi fått mer inflytande inom trygghet och stöd där vi idag ser att många av våra svagaste medborgare, unga och vuxna med funktionshinder ständigt lever under knappa förhållande och brist på resurser. Vi tänker se till att bättra oss rejält i dessa angelägna frågor framöver!

Vi vill, under nästa mandatperiod, utveckla daglig verksamhet, fördubbla habiliteringsersättningen och vi vill dessutom iordningställa/bygga ett allaktivitetshus där människor som inte är engagerade i traditionell föreningsverksamhet kan träffas och umgås.

Vi hade hoppats att detta skulle fått rum i den tänkta multihallen för IS idrotterna men då ekonomin inte tillåter så får vi tänka om och tänka nytt. Vi ger ändå inte upp idén kring ett allaktivitetshus. Idrott är bra och skall stödjas men det finns väldigt många som inte idrottar och dom måste vi också värna om.

När det gäller skolan så är vi glada för vår satsning på mindre barngrupper i förskolan och den satsning på kompetensutveckling som skett för lärarkollegiet. Vi är dock fullständigt förfärade över att det fortfarande finns barn som lämnar årskurs 1 i grundskolan utan att kunna läsa!

Utvecklingspartiet kommer att styra om resurserna inom skolan på ett sådant sätt så att ALLA barn skall knäcka ”läskoden” innan man slutar årskurs 1, det ger förutsättningar för att lyckas i alla ämnen och det är att göra rätt från början. En bra start i livet för våra barn kommer gagna samhällets utveckling, minska utslagningseffekterna och är samhällsekonomiskt den bästa långsiktiga investering vi kan göra.

Slutligen några ord om det ekonomiska läget i kommunen, Majoriteten säger att allt är väl, oppositionen säger att allt är katastrof. Ingetdera är sant oavsett hur mycket man använder statistik.

Sanningen ligger självklart någonstans däremellan. Det vi tycker är väldigt tråkigt är dock den bild som främst moderaterna försöker sätta om att vi skulle vara en kommun i kris, ingenting är mer fel än det! Kungälv har fantastiska möjligheter som kranskommun till landets andra stad, vi har ett diversierat näringsliv och är en av de kommuner i Sverige som har lägst arbetslöshet.  Vårt problem är dock att vi under många år, 10 -12 års tid, haft politiker som inte vågat se vilka framtida investeringsbehov ett framtida växande Kungälv har.

Det gör att vi nu har en kraftig puckel av gamla synder att beta av, nytt vattenverk, nya förskolor och skolor, LSS boende, äldreboende, infrastruktur i form av gator och vägar och inte minst VA i Kustzon. Det gör att vi nu har växtvärk och har kortsiktigt svårt att få vår driftsbudget att gå ihop. Det är stor skillnad på det och att vara i en kris eller katastrof, som oppositionen hävdar, vilket vi tror att varje normalintelligent människa förstår.

Vi konstaterar dock att här och nu har vi för stora utgifter i förhållande till våra intäkter. Frågan då blir hur löser vi då detta problem? Traditionellt brukar vänsterpartierna säga att det löser dom genom att höja skatten, likaså brukar högerpartierna säga att det löser man genom att skära ner i verksamheterna.

Utvecklingspartiet säger att vi kan pröva en tredje väg. Vi menar att vi måste bredda skattebasen, d.v.s. fler människor som arbetar och betalar skatt till kommunen och samtidigt delar på de kommunala kostnaderna är vägen framåt. Kruxet med denna strategi är att det kostar pengar att investera i framtiden, det bästa är självklart att slippa låna genom att ha stora överskott men det har vi inte haft under de senaste 12 åren och under tiden har behoven växt. Så kostnaderna för vattenverk, förskolor, grundskolor, äldreboenden och LSS boenden liksom infrastruktur för bostadsproduktion kostar pengar innan det ger intäkter tillbaka i takt med att befolkningen ökar och skattebasen blir större.

Det är på sikt nödvändigt att ha högre överskott och vi välkomnar det när vi väl kommit över ”puckeln” av nödvändiga investeringar. Samtidigt så är det viktigt att sätta realistiska mål, vi anser att ett realistiskt sett över en mandatperiod är 2 %. Det är också det målet som SKL, Sveriges kommuner och landsting anger är att betrakta som god ekonomisk hushållning. Sett över nästa mandatperiod skulle det vara över en kvarts miljard i ”vinst” för kommunen. En vinst som skulle gå till framtida investeringar och på så sätt lindra lånebehovet.

Det är dock inget som hindrar att man genom effektiviseringar och förbättrade arbetssätt och genom att prioritera kärnverksamheterna och alternativa utförare når högre överskott. Det är inte fel att göra bättre resultat än de mål man satt J Vår inställning är dock att gör man det så skall man istället sänka skatten, det leder till att det lönar sig att anställa och bli anställd vilket sammantaget ändå leder till ökade skatteintäkter via en stor skattebas och därmed mer pengar till kommunens kärnverksamhet.

Som sagt var så ser vår grundtanke ut när det gäller den finansiella utvecklingen.

Kungälv har fantastiskt bra förutsättningar och det är inte omöjligt att redan om ett par år, 2021? så sänker Utvecklingspartiet skatten i Kungälvs kommun med 10 öre! Det gäller sålunda att välja rätt parti när man röstar i kommunvalet.

 

Utvecklingspartiet har 6 strategiska verksamhetsmål samt 1 finansiellt mål.

1, Medborgarna är vår uppdragsgivare

 • Demokrati och folkstyre går hand i hand, i Kungälv är vi ytterst tydliga i att dess medborgare är politikens uppdragsgivare. Vår organisation ska genomsyras av detta synsätt.

2, Barn och vuxna i ett ständigt lärande skapar våra framtida möjligheter

 • Både individ och samhälle gynnas av att man gör rätt från början. I vårt Kungälv ska alla barn bli sedda och vi tar till vara kompetensen hos vår personal.

3, Ge alltid trygghet och stöd efter behov

 • Utvecklingspartiet värnar om medborgarens trygghet. I Kungälv ska det vara tryggt att födas, växa upp, leva, bo och åldras.

4, Säkerställ ett attraktivt samhälle i ständig utveckling

 • Utvecklingspartiet vill att Kungälv ska vara en attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling.

5, Kultur och fritid lockar till lek och glädje

 • Tillgodose behov av kultur och berikande fritid. Kultur- och fritidsverksamhet är samhällets livslunga, dess ständigt blommande trädgård. Som sådan måste den också skötas genom att ständigt vattnas och berikas.

6, Näringsliv och sysselsättning skapar resurserna till välfärden

 • En attraktiv kommun kräver ett aktivt näringsliv. Kungälv ska vara det självklara valet vid nyetableringar, omlokaliseringar och expansion av befintliga företag. I Kungälv säger vi ja, inte nej!

 

1, Finansiellt mål för en kommun i framkant

 • De ekonomiska förutsättningarna frodas genom en tydlig politisk styrning, effektiv förvaltning, kompetent personal, arbetsglädje och goda skatteintäkter som sett under en mandatperiod har ett överskott på 2 % i verksamheterna.

 

 

1, Medborgarna är vår uppdragsgivare

 • Demokrati och folkstyre går hand i hand, i Kungälv är vi ytterst tydliga i att dess medborgare är politikens uppdragsgivare. Vår organisation ska genomsyras av detta synsätt.

Kommunens beredningar ska utgöra grunden för allt framtida politiskt utvecklingsarbete i kommunen. Kommunstyrelsens roll begränsas till att genomföra kommunfullmäktiges beslut och sköta de uppgifter kommunallagen anger. Rollen är att styra, leda och följa upp förvaltningens arbete utifrån de ekonomiska och strategiska mål som kommunfullmäktige anger samt bereda ärenden för fullmäktige.

Alla politiska beslut som tas ska vara spårbara. Det ska vara enkelt att ta del av politiska handlingar och protokoll på kungalv.se och verksamheternas resultat ska kommuniceras med medborgarna för att bidra till ökad insyn.

Utvecklingspartiet vill att Kungälvs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig kompetent arbetskraft. För att möjliggöra detta vill vi fokusera och effektivisera arbetet med personalresursplan, kompetensutveckling, friskvård, medinflytande och ledarskap. Det skall vara attraktivt att arbeta för Kungälvs kommun.

För att en demokrati ska fungera behövs en väl fungerande medborgardialog. Därför vill vi utveckla kommundelsstämmorna till att bli forum för en levande dialog mellan medborgare och politiker och komplettera detta med en utvecklad digital arena. I Kungälv kan du lätt hitta din politiker online.

Som lokalt parti föredrar vi praktiska lösningar framför politiska låsningar och sätter de egna kommuninvånarna främst! Vi ser inte partiet som ett självändamål, utan ett grundläggande verktyg för en väl fungerande demokrati.

Vi vill arbeta för att minska kostnaderna för politiken i Kungälvs kommun. Politikerkostymen har vuxit och vi ser att det finns möjlighet att hålla nere dessa kostnader till förmån för områden där vi behöver skjuta till resurser.

 1. Minska kostnaderna för politiken i Kungälvs kommun med minst en miljon kronor.
 2. Effektivisera kommunstyrelsens arbetssätt och handläggningstider genom att avskaffa utskotten
 3. Alla beslut skall vara dokumenterade och spårbara.
 4. Utveckla medborgarstämmorna och de digitala möjligheterna
 5. Hemsidan skall förbättras och funktionen ”lättläst” utvecklas
 6. En attraktiv arbetsplats med kompetent personal som känner arbetsglädje
 7. Ökat fokus på frisknärvaro och åtgärder skall vidtas för att minska personalomsättningen

 

2, Barn och vuxna i ett ständigt lärande skapar våra framtida möjligheter

 • Både individ och samhälle gynnas av att man gör rätt från början. I vårt Kungälv ska alla barn bli sedda och vi tar till vara kompetensen hos vår personal.

Utvecklingspartiets målsättning är att alla barn knäcker läskoden redan under första läsåret. Vi vill säkerställa att varje klass, redan från årskurs 1, skall ha tillgång till en speciallärare på minst halvtid utöver sin ordinarie klasslärare för att säkra att varje elev ges möjlighet att knäcka läskoden.

Vi sätter elevhälsa i fokus och kommer arbeta aktivt med åtgärder för att motverka mobbning och utanförskap. Det är ytterst viktigt att våra lärare är behöriga och att vi har en kontinuitet i det pedagogiska ledarskapet.

Vi vill stärka intresset för lärande och öka andelen elever som når kunskapsmålen med särskilt fokus på grundskolan. Varje elev behöver entusiasmeras och stimuleras för att behålla lusten för lärande. Som ett led i att synliggöra alla elever skall den genomsnittliga klasstorleken i grundskolan minskas.

Utveckla pedagogiken med hjälp av IT, exempelvis genom interaktiva klassrum och ökad datortäthet i skolan. Såväl elevernas som skolpersonalens arbetsplats och arbetsmiljö skall ges de allra bästa förutsättningar för lärande. Lokalerna ska främja lärandet och vara rätt utformade för det syftet. Vid framtagande av investeringsplaner ska skolan prioriteras.

Vuxenutbildningen är en viktig del av det livslånga lärandet. Det finns många som vill både arbeta och vidareutveckla sig därför föreslår vi att det återinförs kvällskurser på vuxenutbildningen. Detta bör även gälla SFI. Vi ser positivt på samverkan med externa intressenter inom vuxenutbildning där eleven är i centrum.

 1. Alla barn ska ges möjlighet att knäcka läskoden under sitt första skolår
 2. Alla barn ska vistas i en trygg, utvecklande och säker pedagogisk miljö
 3. Låt den pedagogiska expertisen avgöra såväl gruppsammansättning som storlek i barngrupperna
 4. Utveckla vuxenutbildningen och möjliggör för fler enskilda alternativ
 5. Språkutbildningen för nyanlända ska ägnas särskild uppföljning och vi skall ordna särskild träning i svenska både i skolan och på fritiden för alla nyanlända, barn som vuxna!
 6. Utveckla valfriheten i skolan och tillåt fler enskilda aktörer
 7. Utveckla arbetet för elever i behov av särskilt stöd genom att säkerställa adekvat tillgång till specialpedagoger, kuratorer och annan specialistkompetens

 

3, Ge alltid trygghet och stöd efter behov

 • Utvecklingspartiet värnar om medborgarens trygghet. I Kungälv ska det vara tryggt att födas, växa upp, leva, bo och åldras.

Vi vill verka för att de medborgare som har hemtjänst inte ska behöva bli biståndsbedömda på det sätt som görs idag. Utvecklingspartiet vill att det ska finnas valfrihet att använda den tid man blir beviljad på det sätt som man själv vill och har behov av just för dagen. Medborgarens egna behov ska styra.

I Kungälvs kommun ska vi ta hänsyn till hela familjesituationen då ett barn har en funktionsnedsättning. Om familjen så önskar ska en samlad bedömning av familjesituationen kunna komplettera den enskildes behov av hjälp inför beslut om insats. Man ska också aktivt bli erbjuden en individuell plan utifrån behov.

Utvecklingspartiet vill att vi ska ha boenden i egen kommun för alla behov. Ingen Kungälvs bo skall behöva placeras i en annan kommun om inte särskilda skäl finns. Idag köper kommunen platser för att kunna tillgodose behov och lagkrav. Detta anser vi ska göras på hemmaplan, för medborgarens bästa men även för de anhörigas skull. Utvecklingspartiet vill skapa ett All-aktivitetshus för daglig verksamhet, utöver de som redan finns, där vi erbjuder meningsfull sysselsättning. Exempel på aktiviteter som kan ingå: sinnesrum, bordtennis, ateljé för skapande verksamhet, teater och slöjd.

Gymnasiesärskolan behöver få tillgång till bättre daglig verksamhet i form av praktik så att övergången blir trygg. Verksamheten behöver inte alltid vara förlagd dagtid och att använda gemensamma resurser skapar värde för flera medborgare. Ett exempel är att man skapar samarbete mellan skola, äldreomsorg och daglig verksamhet för att där-igenom skapa arbetstillfällen och mötesplatser.

Utvecklingspartiet vill höja habiliteringsersättningen (”flitpengen”) till minst det dubbla och arbeta för att det ska finnas riktiga arbetsuppgifter, inte påhittade där man inte känner sig nyttig. Känner man sig inte behövd och att man bidrar till ett meningsfullt arbete så ökar risken för psykisk ohälsa. Skapa ett All-aktivitetshus för daglig verksamhet

 1. Habiliteringsersättningen ska fördubblas
 2. Planera för fler trygghetsboenden, byggherrar som vill investera i trygghetsboenden skall ges möjlighet att via byggherredrivna detaljplaneprocesser, likt näringslivet, få en snabb behandling av sina ansökningar
 3. Ta bort biståndsbedömningen för alla äldre och ge ökad valfrihet till våra årsrika medborgare
 4. Taxan för trygghetslarm skall avskaffas, den som har behov av ett trygghetslarm skall få det!
 5. Vi vill ge medborgarna större valfrihet att utforma sin egen hemtjänst i samverkan med de olika hemtjänstföretagen
 6. Särskoleelever, såväl barn som vuxna, skall ges goda praktikmöjligheter och det skall finnas alternativ vad avser daglig verksamhet.
 7. Utveckla anhörigstödet och ta tillvara anhörigas kunskap och omsorg
 8. Fria resor för ungdomar skall bibehållas. Resor till och från daglig verksamhet skall subventioneras.
 9. Minskat utanförskap bland barn, unga, vuxna och äldre genom ett fortsatt arbete med social hållbarhet. Det ”sociala kontraktet” skall utvecklas med fokus på leverans.

 

4, Säkerställ ett attraktivt samhälle i ständig utveckling

 • Utvecklingspartiet vill att Kungälv ska vara en attraktiv kommun som växer genom en aktiv och hållbar samhällsutveckling.

Det råder bostadsbrist i alla kommuner i närområdet. Därför är det ett lågriskprojekt att bygga bostäder. Det attraktiva boendet är dessutom en magnet för fler skattebetalare, vilket ger ökade resurser till vår välfärd.

Det långsiktiga målet för bostadsproduktion ska vara att kommunen 2035 har växt till 60 000 invånare.
Serviceorterna ska växa och 2026 ska dessa orter med angränsande grannbyar ha ett upptagningsområde på ca 3 000 invånare. VA-utbyggnaden i kommunens kustzon ska fullföljas och senast 2030 ska risken för saltvatteninträngning i vårt dricksvatten samt bristfälliga avloppslösningar i kustzon vara åtgärdade. Utvecklingspartiet tror på en kommun där alla delar binds samman och invånare från alla orter ges möjlighet att ta del av utbudet som erbjuds. För att möjliggöra detta behöver vi senast 2026 ha gång- och cykelvägar som binder ihop kommunens huvudort med samtliga serviceorter. Vi vill dessutom verka för att bygga ihop Komarken och Kungälv med hjälp av en överbyggnad över motorvägen.

Kungälvs kommun bygger upp en egen anropsstyrd lokaltrafik på landsbygden, som ett komplement till Västtrafik. I kommunen finns tysta orörda områden, som är habitat för särskilt skyddsvärda arter, dessa skall bevaras. Människans hälsa och miljön ska skyddas. Lokalisering av verksamhet ska ske på plats där ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för miljön.

Tjänstegarantier ska utformas och finnas tillgängliga i alla sektorer.

 1. Kommunen skall säkerställa att det byggs minst 400 bostäder/år samt att minst 50 utomplans-bygglov/år utfärdas
 2. Konkurrensutsätt den serviceverksamhet som inte ryms explicit inom den kommunala kompetensen.
 3. Kollektivtrafiken skall återställas till en anständig nivå på landsbygden
 4. Gång- och cykelvägar som binder samman huvudorten med serviceorterna skall prioriteras liksom sträckan från ”Fästning till Fästning”.
 5. Fler pendelparkeringar vid Resecentrum genom att överdäcka motorvägen och därmed förbinda Komarken med centrum.
 6. Miljö och bygglovsprocessen vad gäller utomplans byggande skall fortsatt underlättas i de lägen där det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA. Längs VA-stråken skall det råda en mer generös inställning till bygglov för nya bostäder i syfte att få in ytterligare kostnadsbärare.
 7. Kortare handläggningstider när det gäller alla former av myndighetsbeslut.
 8. Pröva möjligheten till ökad samordning med andra kommuner avseende samhällsplanering, HR och juridik. Gemensamma infrastruktursatsningar såsom gång o cykelvägar, VA och annan teknisk verksamhet.
 9. Tid från det att komplett bygglovshandling inkommer till dess beslut om bygglov ges skall kortas
 10. Ny översiktsplan skall tas fram som ser möjligheter istället för begränsningar

 

5, Kultur och fritid lockar till lek och glädje

 • Tillgodose behov av kultur och berikande fritid. Kultur- och fritidsverksamhet är samhällets livslunga, dess ständigt blommande trädgård. Som sådan måste den också skötas genom att ständigt vattnas och berikas.

I Kungälv är vi stolta över vårt historiska arv, vår framgångsrika idrottsverksamhet och vår kulturella särart. Människor behöver konst och kultur för att trivas. Stöd till föreningar som bedriver verksamhet inom såväl kultur som fritidsområdet ska senast 2022 vara jämställt mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. Detta innebär att föreningsstödet skall utökas och årligen uppräknas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Kunskap och intresse för Kungälvs historia och utveckling ska särskilt uppmärksammas.

Utvecklingspartiet vill skapa ett Historiecenter på Fästningsholmen och konstutställningar på Kvarnen. Detta bör drivas av andra krafter än kommunen men vi vill skapa förutsättningar för detta genom att hitta ett långsiktigt samarbete med Statens Fastighetsverk, Västra Götalandsregionen och externa intressenter.

En byggnation/projektering av en större multisporthall avsedd för såväl bredd- som elitidrott, skall genomföras. Samverkan kring denna fråga ska ske med intresserade aktörer i Kungälv med omnejd.

Vi vill arbeta för ett utökat samarbete med föreningsliv och näringsliv i form av prao, idrott och kultur.

 1. Marstrand skall utvecklas som kommunens ledande destinationsort och fortsatt vara den självklara turistmagneten i Västsverige.
 2. En seglingsarena i världsklass är ett framtida mål vad gäller Marstrand.
 3. Kommunen skall vara möjliggörare för externa aktörer att utveckla ett historiecenter på Fästningsholmen och konstverksamhet i ”Kvarnen”
 4. Strandverket skall fortsatt ges möjlighet att vara en arena för kultur och evenemang på årsbasis
 5. Föreningsstödet skall utökas och årligen uppräknas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 6. En ”avskalad” idrottsarena med ”tak över” is skall byggas på Yttern, är det inte möjligt att bygga allt på en gång så får byggnationen ske i etapper.
 7. Kongahälla ridsällskap har sedan många år varit föremål för olika former av politiska löften som av olika anledningar aldrig genomförts. Vi vill möjliggöra för KRS att själva bygga sin egen anläggning på Trankärr och är beredda att medverka politiskt till att ge någon form av engångssumma i form av investeringsbidrag motsv. till en sådan anläggning.

 

6, Näringsliv och Sysselsättning skapar resurserna till välfärden

 • En attraktiv kommun kräver ett aktivt näringsliv. Kungälv ska vara det självklara valet vid nyetableringar, omlokaliseringar och expansion av befintliga företag. I Kungälv säger vi ja, inte nej!

I Kungälv ska ungdomar få riktiga arbeten tack vare ett väl utvecklat samarbete mellan kommunens näringslivsbolag Bokab, dess företagarorganisationer, föreningar och kommunens utbildningsväsende.

Utökat stöd för etableringar, nyföretagande och befintliga företagsorganisationer.
Utvecklingspartiet vill satsa på att skapa ett effektivt näringslivsbolag liknande ”Tillväxt Lidköping” där kommunen samäger bolaget ihop med näringslivet. Målet är att förbättra företagsklimatet och tillväxten i Kungälv samt marknadsföra kommunen som etableringsort. Näringslivsbolag ska drivas och styras av kompetenta företagare och kommunen ska endast verka som möjliggörare!

Det kommunala bolaget Bokab ska till 2020 utvecklas till att vara kommunens samlade resurs när det gäller näringslivsfrågor. Målsättningen är att senast 2025 ska Kungälvs kommun vara rankad bland de tio främsta kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.

 1. Bokab ska utvecklas till ett näringslivsbolag vars styrelse väljs utifrån kunskaper och erfarenheter ifrån näringsliv och inte som idag, utifrån politisk partibok! På sikt tror vi att näringslivet själva skulle äga Bokab.
 2. En modell för ändring av detaljplaner via byggherredriven detaljplanprocess skall utvecklas syftande till att underlätta för näringslivsutveckling inom idag befintliga verksamhetsområden.
 3. Sommarjobb, praktik och prao – en samverkan mellan kommun, företag och föreningar skall fortsatt utvecklas till ett föredöme på nationell nivå.
 4. Topp 10 på Svenskt näringslivs ranking är målet.
 5. Ett arbete med en attraktivitetsplan skall färdigställas som hanterar frågor kring framtida näringslivsetablering, utveckling av destinationsorter, samverkan mellan stat, region, kommun företag och föreningar.

 

1, Finansiellt mål för en kommun i framkant

 • De ekonomiska förutsättningarna frodas genom en tydlig politisk styrning, effektiv förvaltning, kompetent personal, arbetsglädje och goda skatteintäkter som sett under en mandatperiod har ett överskott på 2 % i verksamheterna.

Vi konstaterar dock att här och nu har vi för stora utgifter i förhållande till våra intäkter. Frågan då blir hur löser vi då detta problem? Traditionellt brukar vänsterpartierna säga att det löser dom genom att höja skatten, likaså brukar högerpartierna säga att det löser man genom att skära ner i verksamheterna.

Utvecklingspartiet säger att vi kan pröva en tredje väg. Vi menar att vi måste bredda skattebasen, d.v.s. fler människor som arbetar och som därmed betalar skatt till kommunen och samtidigt delar på de kommunala kostnaderna är vår väg framåt.

 1. De av fullmäktige fastställda finansiella målen skall uppnås.
 2. Överskott/balanslagskrav skall sett över mandatperioden vara minst 2 % av skatter och statsbidrag
 3. Exploateringsintäkter skall återinvesteras i infrastruktursatsningar. Intäkter av detta slag eller andra engångsintäkter skall INTE användas för att öka kommunstyrelsens ram för innevarande eller framtida budgetår.
 4. En skattesänkning om 10 öre bör kunna ske under mandatperioden.

 

Avslutande kommentarer med viljeinriktning 2019-2022

Utvecklinspartiet lägger denna rambudget som en anteckning till kommunstyrelsens protokoll den 23 maj 2018. Vän av ordning frågas sig säkert varför vi inte röstar på vårt egna förslag och anledningen är väldigt enkel. Ingår man i en majoritet så måste man kompromissa och såväl ge som få. Detta har utvecklingspartiet nu gjort under innevarande mandatperiod och med tanke på samhällsutvecklingen dessutom med mycket god måluppfyllelse. Självklart är det dock så att vi är långt ifrån nöjda för alla vi som är politiskt aktiva skulle ju velat ha egen majoriet.

Det finns dock inget parti eller för den skull konstallation som kan få egen majortet och så ser det utan tveckan ut att vara även under nästa mandatperiod så oavsett alla vackra ord som står skrivet i såväl majoritetens aktualisering, oppositionens budgetriktlinjer eller vår egen ranbudget så kommer man efter valet bli tvungna att kompromissa. Så ser det ut, väljarna avgör vilket inflytande respektive parti får och därmed också vilka möjligheter partierna har att uppfylla sina mål med nästa mandatperiod.

Denna anteckning ger dock alla läsare en bild av vad vi tänker föra fram och vad vi vill göra framöver.

När vi gick in i valrörelsen 2014 så hade sossarna sossarna ungefär en tredjedel av mandaten, moderaterna, centern och kristdemokraterna den andra tredjedelen och övriga partier den sista tredjedelen och mycket riktigt så blev också valresultatet så i stort … 18, 18, 18 och 5 för Sd.

Detta gjorde att det i praktiken var så att up, l, mp och v kunde avgöra vem man ville samarbeta med och eftersom moderaterna lämnade walkover och inte ville regera, ”DÖ lokalt” 😉 Så blev det som det blev!

Läger ser nu helt annorlunda ut inför valet 2018, sossarna ser ut att gå mot ett katastrofval, moderaterna ligger också under valresultatet medans de lokala partierna och sverigedemokraterna ser ut att gå kraftigt framåt. Ta bara Göteborg som exempel där det nybildade partiet demokraterna i en mätning nyligen fick bortåt 14 %. Dessutom går såväl l som mp dåligt.

För kungälvs del blir det alltså om möjligt ännu mer osäkert hur eftervalsförhandlingarna kommer att gå. För utvecklingspartiets del så går vi till val på eget program och egna mål vilket inte minst detta dokument ger uttryck för. Det enda jag tror mig kunna säga redan nu är att det INTE kommer bli ett samarbete mellan de fem partier som idag samarbetar. Men det självklart så att det är ni väljare som avgör det!

För Utvecklingspartiet

Morgan Persson, Kommunstyrelsens v ordförande

 

 

 

 

 

Lista över viljeinriktning

Denna lista innehåller ett axplock av bra saker vi vill göra men den är långt ifrån komplett.

 1. Minska kostnaderna för politiken i Kungälvs kommun med minst en miljon kronor.
 2. Effektivisera kommunstyrelsens arbetssätt och handläggningstider genom att avskaffa utskotten
 3. Alla beslut skall vara dokumenterade och spårbara.
 4. Utveckla medborgarstämmorna och de digitala möjligheterna
 5. Hemsidan skall förbättras och funktionen ”lättläst” utvecklas
 6. En attraktiv arbetsplats med kompetent personal som känner arbetsglädje
 7. Ökat fokus på frisknärvaro och åtgärder skall vidtas för att minska personalomsättningen
 8. Alla barn ska ges möjlighet att knäcka läskoden under sitt första skolår
 9. Alla barn ska vistas i en trygg, utvecklande och säker pedagogisk miljö
 10. Låt den pedagogiska expertisen avgöra såväl gruppsammansättning som storlek i barngrupperna
 11. Utveckla vuxenutbildningen och möjliggör för fler enskilda alternativ
 12. Språkutbildningen för nyanlända ska ägnas särskild uppföljning och vi skall ordna särskild träning i svenska både i skolan och på fritiden för alla nyanlända, barn som vuxna!
 13. Utveckla valfriheten i skolan och tillåt fler enskilda aktörer
 14. Utveckla arbetet för elever i behov av särskilt stöd genom att säkerställa adekvat tillgång till specialpedagoger, kuratorer och annan specialistkompetens
 15. Habiliteringsersättningen ska fördubblas
 16. Planera för fler trygghetsboenden, byggherrar som vill investera i trygghetsboenden skall ges möjlighet att via byggherredrivna detaljplaneprocesser, likt näringslivet, få en snabb behandling av sina ansökningar
 17. Ta bort biståndsbedömningen för alla äldre och ge ökad valfrihet till våra årsrika medborgare
 18. Taxan för trygghetslarm skall avskaffas, den som har behov av ett trygghetslarm skall få det!
 19. Vi vill ge medborgarna större valfrihet att utforma sin egen hemtjänst i samverkan med de olika hemtjänstföretagen
 20. Särskoleelever, såväl barn som vuxna, skall ges goda praktikmöjligheter och det skall finnas alternativ vad avser daglig verksamhet.
 21. Utveckla anhörigstödet och ta tillvara anhörigas kunskap och omsorg
 22. Fria resor för ungdomar skall bibehållas. Resor till och från daglig verksamhet skall subventioneras.
 23. Minskat utanförskap bland barn, unga, vuxna och äldre genom ett fortsatt arbete med social hållbarhet. Det ”sociala kontraktet” skall utvecklas med fokus på leverans.
 24. Kommunen skall säkerställa att det byggs minst 400 bostäder/år samt att minst 50 utomplans-bygglov/år utfärdas
 25. Konkurrensutsätt den serviceverksamhet som inte ryms explicit inom den kommunala kompetensen.
 26. Kollektivtrafiken skall återställas till en anständig nivå på landsbygden
 27. Gång- och cykelvägar som binder samman huvudorten med serviceorterna skall prioriteras liksom sträckan från ”Fästning till Fästning”.
 28. Fler pendelparkeringar vid Resecentrum genom att överdäcka motorvägen och därmed förbinda Komarken med centrum.
 29. Miljö och bygglovsprocessen vad gäller utomplans byggande skall fortsatt underlättas i de lägen där det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA. Längs VA-stråken skall det råda en mer generös inställning till bygglov för nya bostäder i syfte att få in ytterligare kostnadsbärare.
 30. Kortare handläggningstider när det gäller alla former av myndighetsbeslut.
 31. Pröva möjligheten till ökad samordning med andra kommuner avseende samhällsplanering, HR och juridik. Gemensamma infrastruktursatsningar såsom gång o cykelvägar, VA och annan teknisk verksamhet.
 32. Tid från det att komplett bygglovshandling inkommer till dess beslut om bygglov ges skall kortas
 33. Ny översiktsplan skall tas fram som ser möjligheter istället för begränsningar
 34. Marstrand skall utvecklas som kommunens ledande destinationsort och fortsatt vara den självklara turistmagneten i Västsverige.
 35. En seglingsarena i världsklass är ett framtida mål vad gäller Marstrand.
 36. Kommunen skall vara möjliggörare för externa aktörer att utveckla ett historiecenter på Fästningsholmen och konstverksamhet i ”Kvarnen”
 37. Strandverket skall fortsatt ges möjlighet att vara en arena för kultur och evenemang på årsbasis
 38. Föreningsstödet skall utökas och årligen uppräknas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 39. En ”avskalad” idrottsarena med ”tak över” is skall byggas på Yttern, är det inte möjligt att bygga allt på en gång så får byggnationen ske i etapper.
 40. Kongahälla ridsällskap har sedan många år varit föremål för olika former av politiska löften som av olika anledningar aldrig genomförts. Vi vill möjliggöra för KRS att själva bygga sin egen anläggning på Trankärr och är beredda att medverka politiskt till att ge någon form av engångssumma i form av investeringsbidrag motsv. till en sådan anläggning.
 41. Bokab ska utvecklas till ett näringslivsbolag vars styrelse väljs utifrån kunskaper och erfarenheter ifrån näringsliv och inte som idag, utifrån politisk partibok! På sikt tror vi att näringslivet själva skulle äga Bokab.
 42. En modell för ändring av detaljplaner via byggherredriven detaljplanprocess skall utvecklas syftande till att underlätta för näringslivsutveckling inom idag befintliga verksamhetsområden.
 43. Sommarjobb, praktik och prao – en samverkan mellan kommun, företag och föreningar skall fortsatt utvecklas till ett föredöme på nationell nivå.
 44. Topp 10 på Svenskt näringslivs ranking är målet.
 45. Ett arbete med en attraktivitetsplan skall färdigställas som hanterar frågor kring framtida näringslivsetablering, utveckling av destinationsorter, samhällsutveckling samt samverkan mellan stat, region, kommun företag och föreningar.
 46. De av fullmäktige fastställda finansiella målen skall uppnås.
 47. Överskott/balanslagskrav skall sett över mandatperioden vara minst 2 % av skatter och statsbidrag
 48. Exploateringsintäkter skall återinvesteras i infrastruktursatsningar. Intäkter av detta slag eller andra engångsintäkter skall INTE användas för att öka kommunstyrelsens ram för innevarande eller framtida budgetår.
 49. En skattesänkning om 10 öre bör kunna ske under mandatperioden.
 50. Övrigt bra saker för Kungälv J